Centre Obert

Què és?

El Centre Obert Sant Jaume és un centre diürn d’atenció socioeducativa format per professionals i voluntaris. Aquest equip potencia el desenvolupament personal, l’adquisició d’hàbits i les competències socials dels nois i noies per afavorir-ne els processos d’integració.

Què fa?

El centre és obert cada tarda de dilluns a divendres. Els diferents espais (reforç escolar, tutories, espai de jocs, tallers de gestió de les emocions i habilitats socials, berenars, sopars…) ajuden a treballar en aquesta línia d'una manera personalitzada i el màxim d'individualitzada possible.

El Pla de Formació de Famílies és una de les fórmules emprades per facilitar un espai de diàleg amb (i per a) les famílies, on s'ofereixen eines educatives per exercir el rol parental.

Durant els darrers anys, s’han impulsat canvis en el disseny de l’estructura del projecte per tal de flexibilitzar-ne els espais (tant educatius com de lleure), així com per modificar el concepte de referent/educador i la distribució dels grups. D’aquesta manera s’ha incidit positivament en com es relacionen els menors entre ells i amb l’equip educatiu. La diversificació dels perfils professionals dins del Centre Obert, establint les figures d’educador, terapeuta i treballador social, ha permès intervenir amb els menors i famílies d’una manera més integral, tot fomentant processos de desenvolupament personal amb moltes més garanties d’èxit. Per altra banda, s’han tingut en compte les potencialitats dels voluntaris a l'hora d’ubicar-los en l’espai en què podien oferir un millor acompanyament. Això ha repercutit directament en el benestar tant del voluntari com de les persones ateses, i en la qualitat d’aquest projecte.

A qui va adreçat?

A nois i noies d'entre 5 i 16 anys derivats pels serveis socials de l'Ajuntament de Badalona, altres entitats o per demanda directa.

Els grups s'organitzen en funció de l'edat dels nois/es:

Grapes: dels 5 als 12 anys
Joves: dels 12 als 16 anys