Imatge o vídeo destacat
logos mesa unitaria

Mesa unitària en defensa del sector social i d'atenció a les persones de Catalunya

Davant la manca de respostes i solucions per part del Govern de la Generalitat de Catalunya que reverteixin la situació de retrocés arran de la crisi iniciada el 2008 i les dificultats generades pel complex context sociopolític actual, sindicats, patronals, Tercer Sector i col·legis professionals ens unim en defensa del sector social i d’atenció a les persones, reclamant unes polítiques públiques que assegurin la cobertura dels drets socials, la qualitat de l’atenció, la sostenibilitat dels serveis i la millora de les condicions laborals dels professionals.

El país necessita un sector social fort, amb capacitat d’innovació, amb potencial per retenir el talent i promoure el desenvolupament professional, amb entorns de treball saludables que reverteixin en la qualitat de l’atenció a les persones. És urgent dotar dels recursos públics necessaris al sector social per tal de fer-ho possible.

En aquest marc, i davant la complexitat que viu el sector, les organitzacions sotasignants:

 Instem al Govern i al Parlament de Catalunya a construir els consensos necessaris per garantir uns pressupostos 2020 que assegurin el desplegament de les polítiques socials (per exemple: Dependència, Renda Garantida de Ciutadania, actualització de l’IRSC, , Habitatge Social, Pacte Nacional per la Interculturalitat, Agència Catalana de Protecció Social, Llei de drets i oportunitats en la infància i l’adolescència, polítiques de suport a les famílies, Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, entre d’altres) i reverteixin de forma immediata la situació d’infrafinançament crònic que ha patit el sector durant més de 10 anys.

 Alertem de la situació crítica en què es troba el sector i de la necessitat urgent de garantir una inversió adequada per donar una resposta de qualitat als col·lectius més vulnerables i, alhora, assegurar unes condicions de treball dignes pels professionals que dia a dia treballen per la millora de la qualitat de vida de les persones. Cal una aposta decidida per passar del 0,5% del PIB actual al 2% d’inversió mitjana en els diferents països del nostre entorn.

 Reivindiquem, igualment, que les dotacions pressupostàries destinades als serveis que s'adrecen al conjunt de la població sense distinció de les seves circumstàncies particulars siguin suficients per garantir el seu caràcter universal i aprofundeixin en la seva relació transversal i indestriable dels àmbits educatiu i cultural.

 Reclamem situar el sector social i d’atenció a les persones com a pilar fonamental – i estratègic - de l’Estat del Benestar, al costat de salut i educació. Som un sector productiu imprescindible, generador d’activitat econòmica, ocupació i cohesió social, amb un alt impacte i retorn cap a les persones i el territori.

 Apel·lem a una revisió a fons del model actual per avançar cap a la construcció d’una cartera de serveis socials i d’atenció a les persones innovadora, que permeti ajustar-se a la realitat canviant, als nous models d’intervenció i a les necessitats de les persones.

 Considerem que per garantir l’efectiva cobertura de drets socials és imprescindible que l’Administració asseguri la qualitat i la transparència en la gestió de serveis públics, desenvolupant estàndards de qualitat i implantant els corresponents mecanismes de seguiment, control i avaluació dels mateixos.

 Demanem a la Generalitat de Catalunya que segueixi vetllant pel compliment del Codi de Bones Pràctiques de contractació pública de serveis a les persones signat l’any 2015 amb tots els agents vinculats al sector i signants del present manifest.

 Proposem fer un salt qualitatiu endavant en la millora de les condicions laborals dels professionals del sector, un 75% dels quals són dones. Una correcta inversió del sistema de serveis socials i d’atenció a les persones ha de revertir necessàriament en la millora de les condicions de treball i en un reconeixement de les figures professionals vinculades al sector, assegurant la implementació tant de l’Acord Interprofessional de Catalunya com del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2019 i possibilitant assolir en les meses de negociació col·lectiva l’objectiu compartit de no tenir cap salari per sota els 14.000 €. En aquesta línia, apostem per avançar cap a l’equiparació de condicions laborals de tots els professionals del sector, independentment de la forma de gestió, directa o externalitzada. Estem parlant de serveis públics i per tant, fem nostra la premissa d’igual feina, igual salari.

 Finalment, instem als poders públics que reconeguin a tots els agents que formen part del sistema català de serveis socials i d’atenció a les persones, garantint la seva plena participació en espais efectius de treball, coordinació, coproducció i avaluació de les polítiques públiques.

Barcelona, 18 de novembre de 2019

Entitats signants:

ACELLEC, Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura

ACRA, Associació Catalana de Recursos Assistencials

ASADE, Asociación Estatal de Entidades de Servicions de Atención a Domicilio

CEESC, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya

TSCAT, Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

COPEC, Col·legi de Pedagogs de Catalunya

CCOO, Comissió Obrera Nacional de Catalunya

La Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya

La Unió, Associació d’Entitats Sanitàries i Socials

Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

UGT, Unió General de Treballadors de Catalunya

UPIMIR, Unió de Petites i Mitjanes Residències